Audit (Denetim) Hizmetleri


Denetim Hizmetlerimizin ana hatlarını İç Denetim Faaliyetleri ve Özel Denetim ( suistimal, yolsuzluk vb... ) oluşturmaktadır.


Cari yılda tutulan kanuni defter belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi

Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SSK’ya verilecek olan KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler, geçici vergi beyannameleri, SSK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek

Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması

Yıl sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması

Yıl içinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyen firmalar nezdinde karşı incelemeler yapılması, faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika (naylon fatura) olup olmadığının veya adlarının böyle bir olaya karışıp karışmadığının tespit edilmesi.  Alt firmanın şirketinizden tahsil ettiği KDV’lerini vergi dairesine yatırıp yatırmadığının tespit edilmesi, alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı şirketinizin bir sorun ile karşılaşmasının engellenmesi

Dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması

Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü

İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek

Tam Tasdik yaptıran şirketlerin defter ve belgeleri vergi daireleri ve kamu kurum ve kuruluşları bakımından incelenmiş sayılır.


-  Tam tasdik
-  Gelir vergisi işlemleri
-  Kurumlar vergisi işlemleri
-  Katma değer vergisi işlemleri
-  Veraset ve intikal vergisi işlemleri, servet incelemeleri
-  Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler
-  Vergi erteleme ve taksitlendirme işlemleri
-  Yeniden değerleme,
-  Yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi
-  Katma değer vergisi iadeleri
-  Yatırım teşvik uygulaması ve yatırım indirimi


PAYLAŞ :
ETİKETLER : , , , ,

Linkedin

Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Bizi sosyal mecralardan takip edin.