Kurumsal Gelişim Danışmanlığı


Başta  kar amaçlı organizasyonlarda olmakla birlikte, toplumsal sorumluluğu öncelikli olan kamu kurumlarında ve  yine önceliğinde kar amacı olmayan Sivil Toplum Örgütleri olarak faaliyetlerini sürdüren organizasyonlarda bile, Kurumsal Kimlik sahibi olmaya ve Kurumsallaşmaya verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır.


Kurumsallaşmanın yapısında ise, geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak, kurumsal yapının önemli ve kritik bir sürecini oluşturmaktadır. Çünkü Kurumsallaşmanın detaylarına baktığımızda, bu güne kadar üstlendiğimiz değerleri, yaşadığımız olayların sonuçlarını ve tabii ki bu günün değerlerine bakarak geleceği planlayabilmemizin önemini görüyoruz.
 

Kurumsal Gelişimi ise, Organizasyonel ve Operasyonel bütün süreçlerimizin gelişimini, orta ve uzun vadeli süreçlerde nerede olabilmemizi ve bunun bedellerinin nasıl planlanacağı olarak görüyoruz. Bu da bize kurumsal gelişimin, hızlı, etkin, bize hep avantaj sağlayacak çözümlerle gelmesi gerektiğini, hatta içerisinde biraz riski de barındıracak stratejik hamleleri ve  taktik düzeyindeki uygulamalarda da başarılı olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır.

Kurumsal gelişim süreçlerinde;

  • -       İnovasyon,
  • -       Stratejik Planlama
  • -       Sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme
  • -       Yeniden Yapılan (Reorganizasyon) ve Süreçleri Yeni baştan kurgulama ( Redesign)
  • -       ArGe ve Müşteri odaklı geliştirmeler (QFD)
  • -       Kriz yönetimi ve olağandışı konumları sevk ve idare edebilme
  • -       Risk yönetimi ve özellikle Operasyonel riskleri yönetme
  • -       Hızlı ve etkin iletişim
  • -       Yönetim Raporlama sistemleri
  • -       … vb


Yönetsel ve Hedeflerle bağlantılı konuları kapsama almak gerekmektedir.

KRC Uzmanları ve süreç danışmanları olarak, Organizasyonel gelişim süreçlerini; firmaya, sektöre, hedeflere, içinde bulunulan durumun kritiklik ölçüsüne ve hatta öngörülen zaman diliminde kendisini göstermesine göre planlayıp, uyguluyoruz ve gelişim sürecine alıyoruz.Kurumsallaşma ve Kurumsal Kültür

Şirketlerde Kurumsallaşma


-  Kurumsallaşma nedir? Niçin gereklidir?
-  Kurumsallaşma ile beşeri sermaye ve aile şirketi yapısı arasındaki ilişki nedir?
-  En fazla kurumsallaşma ihtiyacı içinde olan şirketler hangileridir? Bunların niçin kurumsallaşmayı ihmal etmemesi gerekir?
-  Kurumsallaşma ile yeniden yapılandırma arasındaki ilişki nedir?
-  Kurumsallaşma ve stratejik planlama arasındaki ilişki nedir?
-  Kurumsallaşma ve bilgi sistemleri arasındaki ilişki nedir?
-  Kurumsallaşma ve vergi planlaması arasındaki ilişki nedir?
-  Kurumsallaşma amacı ile şirket ve yönetim danışmanı arasındaki ilişki nedir?

Günümüzde en çok kullanılan ve taşıdığı anlam bakımından üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir "kurumsallaşma"...

Kurumsallaşmanın sadece bir kural koyma ve karar süreçlerinin merkezileşmesi olmadığı gerçeğinden hareketle; kurumsallaşma için bir amaç ve yön tespit edilmekte sonrasında da istenilen bu noktaya doğru bir değişim süreci tanımlanmaktadır. Akılcı ve pratik çözümlerin yer aldığı özgün bir program hazırlanır. Kurumsallaşma sürecinde göz ardı edilemeyecek bir etken de "kurum kültürü"dür.

KRC, kurum kültürünü çözümler sunduğu kuruluşun kişiliği olarak kabul eder. 

Şirketinizin gelişimine yönelik çözümler oluştururken kurum kültürünü de daima göz önüne alır. Kültürel gelişimde anahtar olabilecek çalışanlara ve kurumsal davranışa yönelik çözümler sunar. Bu süreçte, öncelikle kurumsallaşmanın neresinde olunduğunu belirlemeye yönelik bir durum tespiti yapılmakta ve gerekli düzenleyici kuralların uygulanabilir ve kabul edilebilir olması yönünde somut uygulama önerileri getirilmektedir. Kurumsallaşma da aynı bir yönetim gelişimi süreci olarak düşünülerek bu yönde çözümler oluşturulmaktadır.Yeniden Yapılandırma (Reorganizasyon)

Türkiye de eksik dolayısıyla yanlış fakat yaygın bir anlayış vardır. Şirket üst yöneticisinin veya yönetiminin değiştirilmesi yeniden yapılandırma olarak kabul edilir. Oysa ki yeniden yapılandırma tamamen farklıdır ve her yeniden yapılandırmaya kadro-ekip-yönetim değişikliğinin eşlik etmesi gerekmez. Hatta, sorunu ve sorunların çözümünü sadece üst yönetim değişikliğinde aramak tehlikeli olabilir.

Şirket içi ilişkiler ile şirketleri çevreleyen dış ortam arasındaki uyumun uygun biçimde sağlanması, söz konusu uyumu sürdürebilecek esnek ve kurumsal bir organizasyon yapısı ve politikası oluşturulması için yeniden yapılandırma gerekli olabilir.

Kurumsallaşma amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon yapısıdır.

İnsan kaynakları, yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama, satış ve otomasyon yapı ve politikalarının oluşturulmasıdır. Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden tanımlanması, şirket faaliyetlerinin gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, bunları sağlayabilecek yeni veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulması için:

-  Şirketin mevcut durum ve organizasyon yapısının değerlendirilerek, kuvvetli ve zayıf yönleri ile tehdit ve risklerinin belirlenmesi,
-  Finansman, pazarlama, satış, muhasebe, personel, üretim, karlılık, risk, borç, kaynak kullanımı, stok, denetim ve kontrol ile iktisadi etkinlik yapılarının ve politikalarının değerlendirilmesi ve şirket ihtiyaçlarına cevap veren yeni kurumsal yapı ve politikaların oluşturulması,
-  Özellikle mali bünyenin analizi ve sürekli olarak izlenmesi, işletme sermayesi gereksiniminin tespiti ve izlenmesi, finansman kaynaklarının değerlendirilmesi, öz kaynak, kredi-borç-alacak politikası, mali risklerin belirlenmesi ve izlenmesi, finansman politikası oluşturulması,
-  İnsan kaynaklarının şirket stratejisine uygun olarak planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için bir insan kaynakları-beşeri sermaye sistem ve politikası oluşturulması, yapılacak işin gereklerine uygun personel alınması,
-  Şirket içinde kadro analizi, fonksiyonel analiz, süreç analizi yoluyla kadro, fonksiyon ve süreçlerin birebir eşlenmesi, olan ile olması gerekenin arasındaki farkın tespit edilerek; optimal ve kurumsal bir organizasyon, kadro, fonksiyon, ve süreç yapısı oluşturulması,
-  Görev, yetki ve sorumlulukların optimal dağılımı, optimal desantralizasyon,
-  Departman ve personel bazında iş tanımlamaları ve iş akımlarının oluşturulması,
-  Şirket içi ve grup içi koordinasyon,
-  Personel için kısa temel eğitim ve seminerler,
-  Hazırlanacak bir stratejik plan dahilin de gerekli görülürse, holding şirket uygulamasına etkin bir şekilde geçilmesi,
-  Şirket ortaklığı veya proje bazında yabancı firmalar ile işbirliği imkanlarının araştırılması ve yabancı yatırımcıların getireceği, bilgi, deneyim, expertiz, sermaye, kredi, teknoloji ve yönetim anlayışı ile rekabet gücü ve karlılığı artırma imkanlarının mukayese edilmesi, gereklidir. Ancak, iş adamlarının yeniden yapılandırmadan (reorganizasyon) çok, organizasyona önem vermeleri önemlidir.

Kuruluşunu yapacakları yeni şirketler için; fizibilite, organizasyon, iş ve pazarlama planları ile stratejik planları hazırlamaları, kurumsal yapının temelini kuruluş aşamasında yerine getirmeleri önemlidir. Mevcut bir organizasyonun yeniden yapılandırılması, kurulacak bir organizasyonun yapılandırılmasından hem daha zor hem de daha maliyetlidir.Denetim ve Raporlama 

Şirket faaliyetlerinin en somut göstergesi zorunlu veya isteğe bağlı olarak düzenlenen mali tablo ve raporlardır.

İster yasal zorunluluklar, isterse şirket sahipleri ve/veya yöneticilerinin istekleri doğrultusunda olsun; düzenlenen mali tablo ve raporlar; şirketlerin geçmiş dönemlerdeki performanslarını ve bunlardan hareket ederek geleceğe yönelik strateji ve yönünü belirlemede önemli rol oynarlar. Bu nedenle, söz konusu tablo ve raporların -içerik ve şekil açısından- şirket üzerinde aktif rol alabilecek nitelik ve nicelikte hazırlanması son derece önemlidir.

Bu süreçte mali altyapı tüm yönleri ile irdelenir, şirket ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde (gerekirse) yeniden şekillenir, somut uygulama önerileri ile "dahili kontrol" mekanizması kurularak, şirket mali yapısının sağlam temeller üzerine kurulması sağlanır. Şirketinizin faaliyet alanına, büyüklüğüne, tabi olunan yasal düzenlemelere ve ihtiyaçlara göre, şirkete en uygun mali rapor oluşturma süreçleri hazırlanır.

Böylece, bir yandan yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirken diğer yandan da şirketinizin mali performansını en net ve gerçekçi şekli ile takip edebilmenin keyfini yaşarsınız...Stratejik Planlama

Şirketlerin analize dayalı olarak geleceklerinin planlanması, öngörülmesi ve bu suretle daha sağlam, daha sağlıklı ve daha karlı hale getirilmesi için, kısaca performansların geliştirilip izlenmesi için stratejik planlama gereklidir.

Dolayısıyla, stratejik planlama faaliyetleri bir şirketin hem amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur hem de şirketin kurumsallaşmasına destek sağlar.

Zira, stratejik planlama ile şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli;

-  Misyon, hedef ve amaçlarını belirlemek,
-  Amaçlarına ulaşmak için uygun araçları belirlemek,
-  Amaçlarına ulaşmak için uygun, esnek, uyumlu ve güvenli politikaları belirlemek,
-  Amaç-araç-politika uyum ve koordinasyonunu sağlamak,
-  Ekonomiklik, etkinlik, modern iş ve işletmecilik ilkelerine göre faaliyette bulunmalarını sağlamak,
-  Yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için işlerliği olan bir raporlama-bütçeleme-planlama-
projeksiyon-değerlendirme sistemi kurulması amaçlanmaktadır.

Özet olarak stratejik planlama vasıtasıyla, analize elverişli datalar ile üç ve beş yıllık stratejik planlar hazırlanması, bu planlara bağlı olarak gelir-gider bütçeleri hazırlanması, nakit bütçeleri hazırlanması ve yatırım bütçeleri hazırlanması, raporlama ve değerlendirme sistemleri kurulması, üretilen raporlarla hangi hedeflerin ne kadar ve niçin gerisinde-ilerisinde kalındığının izlenmesi, şirketin karar alma sürecinin daha sağlıklı işlemesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve uygun politikaların izlenmesi mümkün olur.

Stratejik planlama faaliyetleri; şirket içinde disiplin altına alınmış kurumsal bilgi akışı, projeksiyon ve değerlendirme sistemi demektir. Böyle bir sistem, ekonomik konjonktürün izlenmesi ve şirket politikalarının konjonktüre göre önceden belirlenmesi, konjonktürün çöküş dönemlerinde krizin çok daha rahat atlatılması için de yararlıdır. Stratejik planlama şirket yönetimi ve faaliyetlerinde kadercilik anlayışının sonudur.Stratejik Plan ve Uygulama

Her şirketin bugününe ve geleceğine ait ulaşılabilir ve gerçekçi hedefleri olmak zorundadır. Ancak hedeflerin belirlenmiş olması bunlara ulaşılmasında tek başına yeterli değildir. Gerek şirket dışında meydana gelen ekonomik, sektörel ve teknolojik değişimler gerekse de şirketlerin iç dinamikleri, mevcut şartların sürekli olarak değişmesine neden olur. Belirlenen stratejiler ve yapılan planlar değişen koşullar altında uygulanamaz ya da anlamsız kalabilir.

Birçok işletme belirlediği hedeflerine ulaşmada ve stratejilerini gerçekleştirmede zorluklarla karşılaşır. Belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için "stratejik yönetim" disiplininin kabul görmesi ve uygulanması bu zorlukların üstesinden gelinmesinde bir anahtar olarak kabul edilmelidir.

KRC'nin size sunduğu stratejik planlama anlayışı statik bir planlamadan çok belirsizliğin ve hızlı değişimlerin yer aldığı günümüz iş dünyasının gerçeklerine uygun olarak, alternatif stratejileri ve esnek uygulama süreçlerini de içine alır.

Bu süreçte;

Şirkete özgü en gerçekçi/doğru hedeflerin belirlenmesi sağlanır. Piyasada ve sektörde
yer alan fırsatlar ve tehditler değerlendirilir. Şirketin, kendi yapısı; olanakları ve
eksiklikleri irdelenir.

Belirlenen mevcut ve potansiyel şartlar altında hedeflere ulaşılmasına yönelik olarak alternatif stratejiler oluşturulur, planlar yapılır, günlük faaliyetlerde bu doğrultuda yapılması gereken değişiklikler belirlenir.Kriz Yönetimi

Sonucu ve ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, beklenmedik her türlü gelişme farklı boyutlarda krizler yaratır. Çünkü kriz; aslında değişen duruma uyum zorluğu demektir.

Hızlı değişimin ve belirsizliklerin yer aldığı günümüz piyasalarında her şirket farklı boyutlarda ve şekillerde krizler ile karşılaşır. İster dış şartlardan kaynaklansın ister şirket içi dinamikler nedeniyle ortaya çıksın, krizlerin çözümünde izlenmesi gereken bazı temel noktalar vardır. Amaç, krizleri birer fırsat haline dönüştürmek; kurumu ve çalışanları krizlerden en az kayıpla ve hatta karla çıkarmak olmalıdır.

Bu süreçte, devamlı bir risk analizi sayesinde kriz öncesinden başlayarak kriz süreci ile kriz sonrasında uygulanması gereken kısa, orta ve uzun vadeli hareket planları üzerinde çalışılır.

Devamlı olarak yapılan kapsamlı analizler ile alternatif stratejiler oluşturulur ve kriz öncesinde şirketin her türlü riske karşı bağışıklık sağlayacak esnek bir yapıya kavuşması sağlanır.

Asıl olan, her türlü değişime hazırlıklı olmak; zamanında ve yeterince ayak uydurmaktır.

-  Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri
-  İhracatı teşvik uygulaması
-  Stok değerlemesi
-  İştirak kazançları
-  Yedek akçe tespit işlemleri
-  Kredilere ilişkin tespit işlemleri
-  Sermaye tespit işlemleri
-  Radyo Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
-  SSK ilişiksizlik belgesi işlemleri

PAYLAŞ :
ETİKETLER : , , , ,

Linkedin

Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Bizi sosyal mecralardan takip edin.